japanese熟女熟妇多毛毛

japanese熟女熟妇多毛毛

不能闭蜇封藏,故精气不固也。东垣取其花之白者治白带,赤者治赤带,随其色而为所用发明葵色种种,惟花于秋者,独禀金气而色黄。

助清阳之气,去湿气在头,头痛必用之药。内容:辛温,大毒。

去邪恶气、鬼魅邪精,天行时气,并宜烧之。取其清热降气,邪去则肺安矣。

亦能散头目风寒,下气消痰,行水破血。 足厥阴主风,手厥阴主火。

痘中咽痛,随手取效,以其力能解散毒郁也。盖瓜蒂吐胸中寒实,豆豉吐虚热懊。

《本经》主瘿瘤结气,散颈硬核,疗痈肿症瘕坚气,腹中上下雷鸣,下十二种水肿。愚按∶《本经》地黄虽列上品,而实性禀阴柔与乡愿不异。

Leave a Reply